Kleszczewo

ul. Północna

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
1 499 000 PLN
Cena za m2
99,80 PLN
Powierzchnia działki
15 020 m2
Powierzchnia działki - jednostka
m2
Szerokość działki (mb.)
65.07
Długość działki (mb.)
339.24
Ukształtowanie działki
Płaska
Kształt działki
Trapez
Przeznaczenie działki
Rolna
Prąd
W drodze
Gaz
W drodze
Ujęcie wody
Miejska w drodze
Rodzaj kanalizacji
Miejska w drodze
Numer oferty
7/8653/OGS

Opis nieruchomości

LOKALIZACJA:
Działka w Kleszczewie (gmina Trąbki Wielkie) bezpośrednio przy drodze krajowej nr. 226 gwarantująca znakomity dojazd do Gdańska czy też Pruszcza Gdańskiego, położona w cichej i spokojnej miejscowości nieopodal lasu oferująca doskonałe walory mieszkalne.

MEDIA:
Wszystkie media w granicy działki:
- kanalizacja sanitarna
- instalacja prądowa
- instalacja wodna

WYCIĄG Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Karta terenów oznaczonych symbolem MN
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) przeznaczenie dopuszczalne - lokalizacja obiektów i urządzeń sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury
technicznej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
3) budynki gospodarcze i garaży mogą być lokalizowane jako wolnostojące lub w zespole z budynkiem
mieszkalnym;
4) dopuszcza się zabudowę budynkami wieloczłonowymi z kalenicami na różnych wysokościach;
5) funkcje usług i działalność gospodarczą można realizować w lokalach wbudowanych, dobudowanych lub
w samodzielnych obiektach budowlanych.
4. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - do 30 %;
2) udział powierzchni biologicznie czynnej-minimum 40 %;
3) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub materiałem o zbliżonych walorach estetycznych;
4) geometria dachu budynków-dachy strome, dwuspadowe, połacie dachowe symetryczne, kąt nachylenia
połaci dachowych 30 do 45 stopni;
5) dopuszcza się stosowanie lukarn, ganków, dachów naczółkowych;
6) maksymalna wysokość zabudowy - do 9m, do 2 kondygnacji nadziemnych;
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 15 – Poz. 3510
7) geometria dachu budynków gospodarczych, garaży, usługowych - dachy strome, o kącie nachylenia połaci
dachowej od 25 do 45 stopni.
5. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
1) dopuszcza się dokonanie podziału i scaleń nieruchomości;
2) dopuszcza się dokonanie podziałów parcelacyjnych terenu w związku z wydzieleniem własności obiektów
i lokali;
3) minimalna szerokość frontu działki-20,0 m;
4) minimalna powierzchnia działek-800 mkw.;
5) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego 60-90 stopni..
6. Ustalenia dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę -z sieci wodociągowej;
2) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci energetycznej;
3) odprowadzenie ścieków-do kanalizacji sanitarnej;
4) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie szczelnych, bezodpływowych
zbiorników na nieczystości;
5) odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych-na terenie działki;
6) zaopatrzenie w energię cieplną- stosowanie indywidualnych i lokalnych systemów grzewczych opartych na
nieuciążliwych dla otoczenia źródłach energii;
7) miejsca parkingowe-lokalizacja miejsc parkingowych na terenie objętym planem zgodnie z ustaleniami
8) obsługa komunikacyjna terenów - istniejące i projektowane zjazdy z dróg publicznych, dopuszcza się
połączenia komunikacyjne z terenami sąsiednimi.
7. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie
z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 30 %.

ZAPRASZAM NA PREZENTACJE I DO ZAKUPU!!!

Parametry dodatkowe

  • Ogrodzenie: Brak
  • Obecna zabudowa działki: Brak
  • Plan miejscowy: Plan zagospodarowania przestrzennego
  • Droga dojazdowa: Asfaltowa

Mapa

Kontakt

Łukasz Mierzyński

Łukasz Mierzyński

ekspert ds. nieruchomości

Telefon:
533054175
E-mail:
lmierzynski@tigres.pl
Numer licencji:
27157

Profil agenta
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Tigres Nieruchomości sp. z o. o. dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest Tigres Nieruchomości sp. z o. o. z siedzibą przy Wały Jagiellońskie 8/3.6, 80-857 Gdańsk (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro@tigres.pl… czytaj więcej